» Legislatie

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

 • HOTĂRÂRE nr. 344 din 30 aprilie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 1.068 din 31 mai 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013.
 • Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 678 din 19 august 2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea măsurilor de accelerare a implementării instrumentelor structurale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice Nr. 2561/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, denumită în continuare Mijloace electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 1.140 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servici;
 • Ordinul A.N.R.M.A.P. Nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MMFPS/MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;
 • Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. (Monitorul Oficial al României nr. 650/22.10.2013)
 • ORDIN nr. 2.690 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale si privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operational;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în Romania, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Codul muncii (Legea nr. 53/2003), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autoritaţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării si detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
 • Lege nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare;
 • Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activitaţii de soluţionare a petiţiilor; • » Newsletter


  » Cereri de propuneri de proiecte active


  » Inscriere in baza de date FSE

  Potentialii promotori de proiecte, care doresc sa obtina finantare prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitati sa completeze datele on-line.

  » Formular On-line